โดย admin -  วันที่ 1 เม.ย. 2567 17:44 น.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2567 หัวข้อ "การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์"

เมื่อวันที่ 22-24 มีนาคม 2567 ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2567...

โดย admin -  วันที่ 20 ธ.ค. 2566 16:05 น.
สัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ ชสกท. ประจำปี 2567

สัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ ชสกท. ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 15-17 ธันวาคม 2566 ชุมนุมสหกรณ์กรุ...

โดย admin -  วันที่ 28 พ.ย. 2566 15:06 น.
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 26 พ.ย. 66

โดย admin -  วันที่ 14 มิ.ย. 2565 14:04 น.
จัดอบรม PDPA 12 มิ.ย. 65

โดย admin -  วันที่ 24 เม.ย. 2565 00:00 น.
ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2565 24 เม.ย. 65

โดย admin -  วันที่ 11 ก.พ. 2565 11:36 น.
จัดสัมมนาวิชาการประจำปี 2565 5-6 ก.พ. 65