รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
​​​​​​​ ณ ตุลาคม 2566
​​​​​​​ ณ พฤศจิกายน 2566
 ​​​​​​​ ณ ธันวาคม 2566
​​​​​​​ ณ มกราคม 2567
 ณ กุมภาพันธ์ 2567
 ณ มีนาคม 2567
​​​​​​​


 ณ กันยายน 2566
​​​​​​▶ ณ สิงหาคม 2566
​​​​​▶ ณ กรกฎาคม 2566

​​​​▶ ณ มิถุนายน 2566
​​​▶ ณ พฤษภาคม 2566
​​▶ ณ เมษายน 2566
​▶ ณ มีนาคม 2566
 ณ กุมภาพันธ์ 2566
 ณ มกราคม 2566
 ณ ธันวาคม 2565
 ณ พฤศจิกายน 2565
​​​​ ณ ตุลาคม 2565


 ณ กันยายน 2565
​​​​ ณ สิงหาคม 2565
​​​​ ณ กรกฎาคม 2565
​​​ ณ มิถุนายน 2565
​​ ณ พฤษภาคม 2565
 ณ เมษายน 2565
 ณ มีนาคม 2565
 ณ กุมภาพันธ์ 2565
 ณ มกราคม 2565
 ณ ธันวาคม 2564
 ณ พฤศจิกายน 2564
 ณ ตุลาคม 2564


 ▶ ณ กันยายน 2564
  ณ สิงหาคม 2564
 ▶ ณ กรกฎาคม 2564
  ณ มิถุนายน 2564
  ณ พฤษภาคม 2564
  ณ เมษายน 2564
 ▶ ณ มีนาคม 2564
 ▶ ณ กุมภาพันธ์ 2564
  ณ มกราคม 2564
  ณ ธันวาคม 2563
  ณ พฤศจิกายน 2563
 ▶ ณ ตุลาคม 2563